دانش آموخته

دانش آموخته

ادامه

فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی میتوانند با ثبت نام در این سامانه از مزایای سامانه زیست فناوران ایران بهره مند شوند

دانشجو

دانشجو

ادامه

دانشجویان دانشگاه ها و مراکز پژوهشی میتوانند با ثبت نام در این سامانه از مزایای سامانه زیست فناوران ایران بهره مند شوند.

دانش آموز

دانش آموز

ادامه

گروه دانش آموزان از هر مقطع تحصیلی در مدارس و پژوهش سراها میتوانند با ثبت نام در این سامانه از مزایای سامانه زیست فناوران ایران بهره مند شوند.

سازمان

سازمان

ادامه

مدرسه

مدرسه

ادامه

پژوهشسرا

پژوهشسرا

ادامه

شرکت

شرکت

ادامه

دانشگاه

دانشگاه

ادامه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

ادامه

پژوهشگاه

پژوهشگاه

ادامه

انجمن علمی

انجمن علمی

ادامه

دانش آموخته

شاغل هیئت علمی

ادامه

فارغ التحصیلان گروه شاغلین هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی میتوانند با ثبت نام در این سامانه از مزایای سامانه زیست فناوران ایران بهره مند شوند.

شاغل غیر هیئت علمی

ادامه

فارغ التحصیلان گروه افراد شاغل که عضو هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نیستند میتوانند با ثبت نام در این سامانه از مزایای سامانه زیست فناوران ایران بهره مند شوند.

شاغلین آموزش و پرورش

ادامه

فارغ التحصیلان گروه شاغلین آموزش و پرورش و مدارس میتوانند با ثبت نام در این سامانه از مزایای سامانه زیست فناوران ایران بهره مند شوند.

غیر شاغل

ادامه

فارغ التحصیلان گروه افراد غیر شاغل میتوانند با ثبت نام در این سامانه از مزایای سامانه زیست فناوران ایران بهره مند شوند.

شرکت

نوپا

ادامه

تولیدی

ادامه

انجمن علمی

دانش بنیان

ادامه

غیر دانش بنیان

ادامه

کاربران حقیقی

این بخش شامل دانش آموزان، دانشجویان و دانش آموختگان است. اگر مشمول یکی از موارد فوق الذکر هستید می توانید از این بخش وارد شده و یا ثبت نام نمایید.

کاربران حقوقی

این بخش شامل شرکت ها، دانشگاه ها، پژوهشسراها، مدارس، سازمان ها و سایر اشخاص حقوقی حوزه زیست فناوری است. اگر مشمول یکی از موارد فوق الذکر هستید می توانید از این بخش وارد شده و یا ثبت نام نمایید.

در حال تکمیل است

به سامانه زیست فناوران ایران خوش آمدید. هدف از این سامانه جمع آوری اطلاعات زیست فناوران ایران و کمک در سیاست گذاری های کلان می باشد. لذا امید است از این طریق ارتباط سازنده تری بین زیست فناوران عزیز و ستاد توسعه زیست فناوری کشور برقرار شود